Populära listor

Redaktörer

Anton har över 15 års erfarenhet av att skriva och publicera innehåll…
Noah har arbetat som redaktör online i flera år. Han är ansvarig över…

Om oss

Välkommen till Topplistorna.se!
Majoriteten av våra listor är faktagranskade men vi blandar innehållet med topplistor utefter våra egna åsikter och tycke. Artiklar som är faktagranskade är tydligt uppmärkta så du vet vad som grundas på fakta eller inte.
Gör som många andra och hänvisa till oss som er trovärdiga faktakälla genom att länka till våra listor.

Sveriges farligaste städer och områden

Sverige mest utsatta områden (Farligaste städerna i Sverige) – 2024

I en värld där samhällsstrukturer och stadsplanering spelar en avgörande roll för säkerheten och välfärden hos dess invånare, är det viktigt att förstå de potentiella utmaningar som vissa städer och områden kan innebära. Denna artikel utforskar de 19 mest utsatta och farligaste städerna och områdena i Sverige 2024.

Den här topplistan är faktabaserad

Artikeln är faktagranskad och publicerad av:

19. Ronna/Geneta/Lina, Södertälje

Ronna/Geneta/Lina i Södertälje är en plats som kämpar med sociala och ekonomiska problem. Södertälje, känt för sin industriella historia, har sett hur dessa områden blivit centrum för olika sociala utmaningar. Med en mångkulturell befolkning har området både en rik kulturell mångfald och komplexa sociala dynamiker.

 • Sociala problem: Hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå.
 • Säkerhetsutmaningar: Ökad förekomst av kriminalitet.

18. Vivalla, Örebro

I Vivalla, beläget i Örebro, står man inför liknande utmaningar som i andra utsatta områden. Örebros industriella arv och dess övergång till en mer kunskapsbaserad ekonomi har skapat klyftor. Vivalla är känd för sin kulturella mångfald men kämpar också med integration och sociala spänningar.

 • Ekonomiska svårigheter: Betydande ekonomisk segregation.
 • Kriminalitet: Problem med gängrelaterad brottslighet.

17. Rosengård, Malmö

Rosengård i Malmö är ofta i fokus när det gäller diskussioner om segregation och integration. Området, som har en stor andel invånare med utländsk bakgrund, brottas med socioekonomiska utmaningar. Rosengård har dock även visat på stark samhällsanda och initiativ för att förbättra situationen.

 • Integration: Utmaningar med språk och arbetsmarknadsintegration.
 • Ungdomsarbetslöshet: Särskilt hög bland unga vuxna.

16. Nydala/Hermodsdal/Lindängen, Malmö

Dessa områden i Malmö karaktäriseras av en blandning av bostadsformer och en mångkulturell befolkning. De kämpar med liknande problem som andra förorter i Sverige, som arbetslöshet och social segregation. Det finns dock starka gemenskapsinitiativ som arbetar för att förbättra situationen.

 • Bostadsproblem: Brist på tillgängliga och prisvärda bostäder.
 • Sociala insatser: Flera lokala projekt för att stärka gemenskapen.

15. Norrby, Borås

Norrby i Borås är en annan stadsdel som konfronteras med sociala och ekonomiska svårigheter. Trots att Borås historiskt sett varit en framgångsrik textilstad, har Norrby kämpat med att hålla jämna steg med stadens förändringar. Området har en ung befolkning som behöver stöd för att integreras i samhället.

 • Utbildningsutmaningar: Låga utbildningsnivåer bland ungdomar.
 • Samhällsaktiviteter: Behov av fler fritidsaktiviteter och mötesplatser.

14. Lövgärdet, Göteborg

Lövgärdet i Göteborg representerar de utmaningar som finns i många svenska storstadsförorter. Med en blandad befolkning och ekonomiska utmaningar kämpar området med frågor kring integration och arbetslöshet. Trots dessa problem har Lövgärdet också stärkts genom samhällsengagemang och lokala initiativ.

 • Befolkningsdynamik: Blandad demografi med både äldre invånare och unga familjer.
 • Ekonomisk utveckling: Behov av investeringar för att förbättra lokal ekonomi.
 • Kultur och samhälle: Starkt föreningsliv och lokala initiativ som främjar sammanhållning.

13. Hässleholmen/Hulta, Borås

I Hässleholmen och Hulta i Borås, som en gång blomstrade tack vare textilindustrin, finns nu tecken på ekonomisk och social utmaning. Dessa områden kämpar med att anpassa sig till en föränderlig ekonomisk verklighet och att skapa möjligheter för sina invånare.

 • Arbetsmarknad: Höga arbetslöshetstal, särskilt bland ungdomar.
 • Sociala problem: Utmaningar med drogmissbruk och social isolering.
 • Utbildning: Brist på tillgång till högkvalitativ utbildning och fritidsaktiviteter för unga.

12. Hjällbo, Göteborg

Hjällbo, beläget i Göteborgs utkanter, har länge varit ett område med sociala och ekonomiska utmaningar. Området har en ung och mångkulturell befolkning, och det finns en stark vilja bland lokala aktörer att förbättra situationen genom olika sociala projekt.

 • Mångkulturalitet: En av Göteborgs mest mångkulturella förorter.
 • Utbildningsbehov: Låga skolresultat och behov av stödprogram.
 • Samhällsinitiativ: Lokala organisationer arbetar aktivt för att förbättra livsvillkoren.

11. Hammarkullen, Göteborg

Hammarkullen i Göteborg är ett område som präglas av både utmaningar och möjligheter. Området har en rik kulturell mångfald men kämpar också med social segregation och ekonomiska svårigheter.

 • Kulturell mångfald: Stor andel invånare med utländsk bakgrund.
 • Segregation: Påtagliga skillnader i levnadsvillkor jämfört med andra delar av staden.
 • Samhällsengagemang: Flera framgångsrika projekt för att främja integration och samhällsdeltagande.

10. Hallunda/Norsborg, Botkyrka

Hallunda och Norsborg i Botkyrka är områden som står inför komplexa sociala och ekonomiska utmaningar. Med en stor andel invånare av utländsk härkomst, finns det både utmaningar och möjligheter när det gäller integration och samhällsbyggande.

 • Demografiska utmaningar: Hög andel invånare med utländsk härkomst.
 • Bostadsfrågor: Brist på prisvärd och god bostadsstandard.
 • Ungdomsengagemang: Behov av mer ungdomsverksamhet och fritidsaktiviteter.

9. Gottsunda, Uppsala

Gottsunda i Uppsala, känt för sin mångkulturella befolkning, står inför utmaningar som rör arbetslöshet, segregation och sociala spänningar. Området har en stark gemenskap och det finns många initiativ för att förbättra situationen.

 • Mångfald och integration: En av Uppsalas mest mångkulturella förorter.
 • Sociala initiativ: Flera projekt som syftar till att förbättra integration och samhällsdeltagande.
 • Utbildning och arbete: Program för att öka sysselsättningen och utbildningsnivån bland ungdomar.

8. Fittja, Botkyrka

Fittja, beläget i Botkyrka kommun, har länge varit i fokus för diskussioner om stadsplanering och sociala utmaningar. Området kämpar med att övervinna negativa stereotyper och skapa en positiv framtid för sina invånare.

 • Stadsutveckling: Pågående projekt för att förbättra stadsbilden.
 • Samhällsservice: Behov av förbättringar i lokal service och infrastruktur.
 • Samhällsengagemang: Aktiva föreningar och organisationer som arbetar för områdets bästa.

7. Biskopsgården, Göteborg

Biskopsgården i Göteborg har en historia av att vara en levande och dynamisk stadsdel, men har också konfronterats med sociala och ekonomiska problem. Det finns en stark sammanhållning i området och en vilja att övervinna utmaningarna.

 • Samhällsdynamik: Blandning av olika kulturella och ekonomiska bakgrunder.
 • Utbildningsinsatser: Satsningar på skolor och utbildningsprogram.
 • Säkerhetsåtgärder: Förebyggande arbete för att minska brottslighet och öka tryggheten.

6. Alby, Botkyrka

Alby är en annan stadsdel i Botkyrka kommun som kämpar med sociala och ekonomiska utmaningar. Med sitt läge nära Stockholm har Alby potentialen att utvecklas positivt, men behöver rätt stöd och resurser.

 • Kommunikationer: Goda transportförbindelser med Stockholm.
 • Kulturella projekt: Satsningar på kultur och fritidsaktiviteter.
 • Sociala insatser: Initiativ för att förbättra livskvaliteten för invånarna.

5. Södra Sofielund (Seved), Malmö

Södra Sofielund, ofta kallat Seved, i Malmö är ett område som står inför stora utmaningar men också visar på potential. Området har en ung och dynamisk befolkning som är ivrig att förbättra sitt samhälle.

 • Stadsutveckling: Omfattande projekt för att förbättra bostadsstandard och offentliga utrymmen.
 • Ungdomsfokus: Starkt fokus på ungdomsaktiviteter och utbildning.
 • Kultur och samhällsengagemang: Rika kulturella traditioner och starkt lokalt engagemang.

4. Skäggetorp, Linköping

Skäggetorp i Linköping är ett exempel på en förort där socioekonomiska utmaningar kombineras med stark samhällsanda. Området har en ung och mångkulturell befolkning som arbetar för en bättre framtid.

 • Sociala projekt: Många initiativ för att stödja familjer och ungdomar.
 • Utbildning och arbete: Fokus på att förbättra utbildningstillgången och arbetsmöjligheter.
 • Samhällsdynamik: En aktiv och engagerad gemenskap som stöttar varandra.

3. Rinkeby/Tensta, Stockholm

Rinkeby och Tensta i Stockholm är kanske några av de mest kända områdena när det kommer till utmaningar med integration och social segregation. Områdena har dock även en stark samhällskänsla och många framgångsrika initiativ.

 • Integration och mångfald: Stora insatser för att främja integration och mångkulturell samverkan.
 • Ungdomsverksamhet: Många aktiviteter och program riktade mot ungdomar.
 • Samhällsutveckling: Fokus på att förbättra boendemiljö och skapa säkrare områden.

2. Husby, Stockholm

Husby i norra Stockholm står ofta i centrum för diskussioner om stadsutveckling och sociala utmaningar. Trots att det är en av Stockholms mest mångkulturella förorter, kämpar Husby med att överkomma problem relaterade till segregation och arbetslöshet. Men samtidigt finns det en stark gemenskap och en vilja att förbättra förhållandena.

 • Kulturell mångfald: En rik blandning av olika kulturer och bakgrunder.
 • Utbildningsprojekt: Satsningar på lokala skolor och utbildningsinitiativ.
 • Samhällsengagemang: Starkt lokalt engagemang och gemenskapsbyggande aktiviteter.

1. Bergsjön, Göteborg

Bergsjön, beläget i Göteborgs nordöstra delar, är känt för sina natursköna omgivningar men också för att vara ett av de mest utsatta områdena i Sverige. Området brottas med socioekonomiska utmaningar, men det finns en stark vilja bland invånarna och lokala aktörer att arbeta för en positiv förändring.

 • Natur och miljö: Vacker natur och grönområden.
 • Sociala och ekonomiska utmaningar: Höga arbetslöshetstal och låg inkomstnivå.
 • Lokala initiativ: Engagerade föreningar och projekt som syftar till att förbättra livskvaliteten.

Vi rekommenderar att läsa vidare om:

Här är listan på de farligaste städerna och områden i Sverige 2024

OmrådeStad
1.BergsjönGöteborg
2.HusbyStockholm
3.Rinkeby/TenstaStockholm
4.SkäggetorpLinköping
5.Södra Sofielund (Seved)Malmö
6.AlbyBotkyrka
7.BiskopsgårdenGöteborg
8.FittjaBotkyrka
9.GottsundaUppsala
10.Hallunda/NorsborgBotkyrka
11.HammarkullenGöteborg
12.HjällboGöteborg
13.Hässleholmen/HultaBorås
14.LövgärdetGöteborg
15.NorrbyBorås
16.Nydala/Hermodsdal/LindängenMalmö
17.RosengårdMalmö
18.VivallaÖrebro
19.Ronna/Geneta/LinaSödertälje

Källor

 • tn.se(Information hämtad 14 December 2023)
Total
0
Shares
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You May Also Like